نقشه جهان که دورتادور آن را نقوش منطقه البروج فراگرفته است

تمدن‌های بزرگ: سرزمین ها

اروپا و روسیه 

آندولوس – تمدن عربی در اسپانیا

امپراطور بیزانس

روسیه، تمدن روسیه و آخرین تزار روس

شرق

مصر باستانی

ارمنستان: تمدن مسیحی بین شرق و غرب

پارس: تمدن هفت هزارساله

امپراطوری عثمانی

هند و خان های بزرگ مغول

آسیای مرکزی

ازبکستان : در بطن امپراطوری تیمور لنگ

آسیا

(امپراطوری خمر (کامبوج و هندوچین

آمریکای جنوبی

(امپراطوری اینکا (کلمبیای امروزی تا شیلی

تمدن مایاها

مجموعه های فرهنگی بزرگ

جهان اسلام

تمدن اسلامی، از اسپانیا تا هند

نقشه جهان خالی از سکنه

(کپی نقشه کیهان شناسی سال 1537یا توصیف جهان قزوینی (قرن سیزدهم )