4 شب زوریخ، 3 شب جزیره مالت: شنبه 26 اسفند
7 شب
از
EUR 1'690.–3 شب لوزان، 3 شب پاریس، 3 شب رم، 3 شب بارسلون: شنبه 26 اسفند
12 شب
از
EUR 2'890.–


3 شب زوریخ، 2 شب لوگانو، 2 شب ورونا، 2 شب ونیز : شنبه 26 اسفند
9 شب
از
EUR 2'590.–3 شب لوزان، 3 شب لیسبون، 3 شب مادرید : یکشنبه 27 اسفند
9 شب
از
EUR 2'850.–


3 شب زوریخ، 2 شب لوگانو، 2 شب فلورانس، 3 شب رم: یکشنبه 27 اسفند
10 شب
از
EUR 2'480.–4 شب لوزان، 3 شب پاریس، 3 شب بارسلون: دوشنبه 28 اسفند
10 شب
از
EUR 2'590.–


4 شب لوزان، 4 شب پاریس: دوشنبه 28 اسفند
8 شب
از
EUR 1'990.–4 شب ژنو، 4 شب بارسلون: چهارشنبه 1 فروردین
8 شب
از
EUR 2'650.–


3 شب ژنو، 3 شب زوریخ، 3 شب مونیخ، 3 شب برلین: پنجشنبه 2 فروردین
12 شب
از
EUR 2'670.–3 شب لوزان، 3 شب زوریخ: شنبه 4 فروردین
6 شب
از
EUR 1'590.–


3 شب لوزان، 3 شب وین، 3 شب بوداپست: شنبه 4 فروردین
9 شب
از
EUR 2'790.–