اطلاعات سلامت

ما به شما پیشنهاد می کنیم که پیش از آغاز سفرتان به سایت اینترنتی Safetravel.ch مراجعه کنید تا در خصوص خطرات احتمالی و بیماری های کشور مقصد اطلاعات لازم را بدست آوردید. 

http://www.safetravel.ch/safetravel/servlet/ch.ofac.wv.wv101j.pages.Wv101Controller?action=init

منظره ای عارفانه، نقاشی روی جلد کتاب، فارس (ایران)، 1398