رویدادها

تمایشگاه نقاشی نقاش ایرانی: افی نفیسی

نمایشگاه نقاشی نقاش ایرانی: افی نفیسی

افی نفیسی در گالری اسپس دق نمایش می‌دهد

گراند- قو / 1204 ژنو، 37

از 3 نوامبر 2011 تا 14 ژانویه 2012

"از قلب تا نگاه"

 

"اشکال مربعی او درهایی هستند که به روی جهان گشوده می‌شوند، بین نگاه و قلب، همانجا که شرق و غرب به هم می‌پیوندند و از یکدیگر جدا می‌شوند. "

http://www.espacedart.com/

کارت مراسم افتتاحیه