کتاب‌شناسی

کوینتین متسیس، وام دهنده و همسرش، 1514

آنگکور و خمرس‌ها

ارمنستان

هنر بیزانسی

هنر مقدس روسیه

هنر اسلامی

هنر مغول‌ها

هنر سلجوقی و عثمانی

کولی ها و موراوی ها

فرهنگ عرب و آندولوزی

مصر باستان

اینکاها

هند بودایی

هند هندوییسم

ایران

قاهره اسلامی

مایاها

موسیقی چک

ازبکستان

شرق نزدیک کهن

صوفی‌گری